Japan 2012

Tokyo / Hakone / Kawagoe / Osaka / Hikone / Nara Prefecture / Kagoshima / Fukoka / Sendai (Miyagi Prefecture) / Naruko Onsen / Matsushima / Yokohama.
March/April 2012.